Algemene voorwaarden webshop Hout & Ster


Algemene voorwaarden van Hout & Ster, gevestigd te Holwierde. Versie geldig vanaf 12-7-2019.

Artikel 1. Algemeen

1.1   Onder Hout & Ster wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: webwinkel www.houtenster.nl
1.2   Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hout & Ster voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3   Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Hout & Ster voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hout & Ster erkend.
1.5   In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6   Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Hout & Ster.
2.2   Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Hout & Ster eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Hout & Ster of een door Hout & Ster verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3   Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Hout & Ster en afnemer hieraan gebonden.
2.4   Aanbiedingen van Hout & Ster gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5   Hout & Ster kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1   Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2   Hout & Ster garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3   Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1   Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Hout & Ster verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Hout & Ster bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. De afnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de adresgegevens.

4.2   De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3   Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4   Aan de leveringsplicht van Hout & Ster zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hout & Ster geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5   Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1   Een door Hout & Ster opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Hout & Ster zijn, waarna Hout & Ster zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2   In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hout & Ster (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1   Onverminderd de rechten van Hout & Ster op basis van de wet is Hout & Ster gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hout & Ster omstandigheden ter kennis komen die Hout & Ster goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Hout & Ster bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Hout & Ster zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hout & Ster bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3   De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Hout & Ster , indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Hout & Ster heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Hout & Ster. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Hout & Ster na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4   Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Hout & Ster aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Hout & Ster slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Artikel 7. Overmacht

7.1   Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Hout & Ster geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Hout & Ster en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2   Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hout & Ster de verbintenis had moeten nakomen.
7.3   Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Hout & Ster niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4   Indien Hout & Ster bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1   Hout & Ster biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2   Hout & Ster is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hout & Ster) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Hout & Ster. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Hout & Ster schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4   Indien klachten van de afnemer door Hout & Ster gegrond worden bevonden, zal Hout & Ster naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hout & Ster en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hout & Ster) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hout & Ster gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hout & Ster voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5   Hout & Ster is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6   Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hout & Ster in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hout & Ster en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1   Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een overschrijving van het verschuldigde bedrag te gescheiden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2   Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3   In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Hout & Ster en de verplichtingen van de afnemer jegens Hout & Ster onmiddellijk opeisbaar.
9.4   Indien Hout & Ster haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5   Indien Hout & Ster kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1   De eigendom van alle door Hout & Ster aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hout & Ster zolang de afnemer de vorderingen van Hout & Ster uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hout & Ster wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2   De door Hout & Ster geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hout & Ster of een door Hout & Ster aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hout & Ster haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hout & Ster zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Hout & Ster.

Artikel 11. Privacy

11.1   Hout & Ster respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Hout & Ster niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2   Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Hout & Ster kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Hout & Ster (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Hout & Ster. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Hout & Ster is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Hout & Ster, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Hout & Ster is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3   Hout & Ster verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Hout & Ster geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Hout & Ster geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Hout & Ster en/of haar leveranciers.
12.2   Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hout & Ster is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1   De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar Hout & Ster via info@houtenster.nl bereikbaar. Klachten worden doorgaans binnen 3 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2   De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.


Artikel 15. Herroepingsrecht

15.1   De afnemer heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
15.2   De
herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:
Hout & Ster Hoofdweg 6, 9905PC Holwierde. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele
verpakking te retourneren.
15.3   In
geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

Let op: op maat gemaakte producten (bedrukt of naar wens gemaakt met bijvoorbeeld een eigen gekozen naam of afbeelding) kunnen niet geretourneerd worden.

Retourneren/ruilen is niet mogelijk als (zie ook artikel 16):
a) het gaat om een product die van persoonlijke aard is;
b) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 16. Uitsluiting herroepingsrecht

16.1   Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Alle producten die voor u op maat gemaakt worden (zoals gehaakte producten, houten speelgoed met naam, ander product voorzien van naam, naar wens gemaakte producten zoals stickers, applicaties, glazen met naam etc.). Kortom alle producten die wij maken / aanpassen naar uw wens. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en daardoor niet terug kunnen worden gezonden. 


Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Hout & Ster Hoofdweg 6, 9905PC Holwierde, info@houtenster.nl


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
de levering van het/de volgende product/producten herroep/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*: Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: dd-mm-jjjj
Doorhalen wat niet van toepassing is

Artikel 17. Klachten 

Bent u niet tevreden over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. van u, uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Wij nemen ietdere klachten serieuss in behandeling en wij zullen zo snel mogelijk reactie geven. 

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1 Bij het niet volgen van de onderhoudstips kan Hout & Ster niet aansprakelijk worden gesteld, cq worden klachten ongegrond verklaard.
18.2 Hout & Ster is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
18.3 De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. Hout & Ster kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet juiste en/of onvolledige informatie.
18.4 Indien onopzettelijk door typ, –zet –of drukfouten verkeerde prijsinformatie op de website is vermeld zal deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Ook op al gedane bestellingen kunnen prijswijzigingen als gevolg van bovenstaande worden doorgevoerd, indien de bestelling nog niet verzonden is. Desgewenst mag de klant vanwege bovenstaande prijswijziging de gedane bestelling kosteloos annuleren.
18.5 Hout & Ster doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Echter blijven kinderen onvoorspelbaar en dienen ouders altijd toezicht te houden tijdens het gebruik van onze artikelen. Hout & Ster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen met betrekking tot onze artikelen.
18.6 Hout en Ster werkt onder andere samen met een bouwbedrijf m.b.t houtbewerking. Dit betekent dat onze producten veelal handgemaakt zijn. Wij controleren onze producten altijd voordat ze verzonden worden, raadzaam is wel dat volwassenen de producten controleren op splintertjes etc. voordat het artikel in gebruik wordt genomen. Hout en Ster kan op deze grond niet aansprakelijk gesteld worden.
18.7 Hout en Ster heeft tevens handgemaakte producten. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan met betrekking tot afwerking en formaat.
Hout en Ster kan hievoor niet aansprakelijk gesteld worden.
18.8 Ouders moeten te allen tijde oplettend zijn op losse onderdelen aan de producten, om zo hun kind te beschermen tegen mogelijke ongevallen. Speelgoed moet ten alle tijde gebruikt worden onder toezicht van een volwassene en dient niet mee genomen te worden naar bed (zonder toezicht). Tevens dit het speelgoed regelmatig gecontroleerd te worden tijdens en na het gebruik op gebreken of beschadigingen. 

 

 

 

 

https://www.houtenster.nl/c-4855283/voorwaarden/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 Hout & Ster | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.